^ Jap. Faecherahorn (Kiyohime), ca. 14 J. (35 cm)
Bot. Name: Acer palm. Kiyohime
Alter: 14 Jahre
Höhe: 35 cm
Jap. Faecherahorn (Kiyohime), ca. 15 J. (20 cm)
 Jap. Fächerahorn (Kiyohime), ca. 15 J. (20 cm) - www.bonsai.de  Jap. Fächerahorn (Kiyohime), ca. 15 J. (20 cm) - www.bonsai.de  Jap. Fächerahorn (Kiyohime), ca. 15 J. (20 cm) - www.bonsai.de
Bot. Name: Acer palm. Kiyohime
Alter: 15 Jahre
Höhe: 20 cm

360° View